Rana-Consult

Finlandsvej 6
4200 Slagelse
Telefon: Tlf: 40 23 25 24

Indsatsområder:

Habitatdirektivet

Natura 2000

Novana

Naturovervågning

Naturplejeprojekter

Miljøvurderinger

EU-projekter

Golf & Nature

Fokus- og projektarter

Pattedyr

-Hasselmus

-Flagermus

Krybdyr

-Markfirben

Padder

-Klokkefrø

-Stor vandsalamander

-Løgfrø

-Løvfrø

-Springfrø

-Spidssnudet frø

-Grønbroget tudse

-Strandtudse

Fugle

-Lille tornskade

-Stor tornskade

-Agerhøne

-Vadefugle

-Terner

-Stork

-Trane

Sommerfugle, guldsmede og øvrige insekter, snegle,

dam
Røsnæs: Typisk padde-yngledam anlagt af Rana-Consult. Den lavvandede dam indeholder nu et af DK`s største kor af klokkefrøer!

 


Ny rapport :

”Naturplejeprojekt for Agersøs strandenge,
vadefugle og padder”.


Projektet er støttet af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen

Journalnummer: 3679-I-10-0377

Læs hele rapporten her (PDF format)

Rana-Consult er stiftet af Cand. scient. biolog Peer Ravn. Firmaet beskæftiger sig med overvågning, naturpleje og naturgenopretnings-projekter i Danmark og det nære udland. Rana-Consult har særlig fokus på flora og fauna tilknyttet sårbare og truede naturtyper.Således er der gennemført en lang række projekter med henblik på at genoprette natur på overdrev, strandenge, moser og enge. Rana-Consult har særlig ekspertise indenfor padder, krybdyr, fugle og insekter. Rana-Consult har bla. gennemført en række succesfulde pilot-projekter i samarbejde med offentlige myndigheder og private lodsejere. Således er der gennemført meget vellykkede naturplejeprojekter for klokkefrø og løvfrø på statslige arealer.

Det er Rana-Consults målsætning at medvirke til at skabe smukke naturplejeprojekter med henblik på at sikre levedygtige bestande af sårbare og truede dyre- og plantearter til glæde for os alle.

Firmaet har gennemført projekter indenfor naturpleje og naturovervågning siden 1991.

Til firmaet er knyttet en række erfarne biologer, agronomer og forstkandidater.